Press "Enter" to skip to content

Maand: Junie 2018

Wat is die geestesrealm en kan ons iets in die geestesrealm “aanvoel” soos sommiges beweer?

 

Uitreksel van die vraag wat ontvang is:

“…Daar word so baie verwys en gepraat van “ek voel aan in die geestesrealm dat hier groot veranderinge plaas vind in ons land”. Wat is die geestesrealm? Hierdie is werklikwaar iets wat ek as GROOT SONDE sien. Word hier nie met vuur gespeel nie?…” (anoniem)


Die geestesrealm

Dat daar ‘n geesteswêreld, oftewel geestesrealm is, is ongetwyfeld waar. Ons stryd is juis nie teen die tasbare magte nie, maar teen die geeste wat ons nie kan sien nie. “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” (Ef. 6:12).

Die Bybel openbaar aan ons wie in die geesteswêreld is. Onder andere natuurlik God self, maar ook die wesens om Sy troon soos die gerubs (Gen. 3:24), serafs (Jes. 6:2-3; Open. 4:6-11) en engele (Open. 7:1-4, 14:8). Daar is ook die sg. “gevalle engele”, oftewel die demone (o.a. Matt.10:1) wat nie uitverkore is om heilige engele te wees nie (1 Tim. 5:21). Die demone bestaan volgens Open. 12:4 uit ‘n derde van die oorspronklik-geskape engele. Dat demone bestaan, word veral vir ons bevestig in die verhale waar Jesus self die demone uitdryf (o.a. Luk. 7:21).

Die stryd om mag en gesag in die geesteswêreld is reeds gewen aan die kruis op Golgota. Jesus Christus het die oppergesag en outoriteit nie net oor die waarneembare dimensies nie, maar ook oor alle ander dimensies wat bestaan (Matt. 28:18). Alle mag in die hemel en op aarde, behoort aan Christus. Sy gesag strek dus oor die goeie en gevalle engele. Oor Migael die aartsengel, sowel as Satan en alle demone.

Die stryd om mag en gesag in die geesteswêreld is reeds gewen. Click To Tweet

Aanvoeling van aktiwiteite in die geesteswêreld

2 Kon. 6:16 sê dat Elisa die gawe van die Here gehad het om die geestesdimensie waar te neem: “Maar hy antwoord: Vrees nie; die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.”. Die daaropvolgende vers wys dan ook dat hierdie waarnemingsgawe abnormaal-bonatuurlik is en nie aan almal gegee word nie: “En Elísa het gebid en gesê: Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa.” (2 Kon. 6:17).

Onderskei die geeste

In die Nuwe-Testament lees ons, sommige gelowiges ontvang wel die Geestesgawe om (tyds)geeste te onderskei (1 Kor. 12:10). 1 Joh. 4:1,2 gee ook aan gelowiges die opdrag om “die geeste op die proef te stel of hulle uit God is…” Hiermee word bedoel dat gelowiges moet toets of iets wat iemand sê van God of Satan kom. Is die persoon ‘n valse profeet of nie? Johannes gee dan ook die toets: “Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus Joh. in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.” (1 Joh. 4:2,3).

Dit is ‘n opdrag aan alle gelowiges om te onderskei tussen waarheid en dwaling. Tog gee God ook deur Sy Gees aan sommige gelowiges vandag die gawe om fyn onderskeid te tref tussen die waarheid en die leuen. Hulle ontvang ‘n buitengewoon skerp sin vir dit wat vals is. Die Here gee natuurlik hierdie gawe om Sy Kerk op te bou en te beskerm teen dwaalleer en valse profete.

Kan ons iets in die geestesrealm aanvoel?

Ek dink mense wat sê hulle “neem iets waar in die geestesrealm” gewoonlik nie verwys na hierdie opdrag of gawe van onderskeiding nie. Hulle verwys eerder daarna dat hulle kan voel hoe iets verander of “skuif” in die nie-waarneembare geestesdimensie/s. Hulle bedoel soms dat iets soos bv. ‘n massa-gebedsdag, ‘n “skuif” in die geestesrealm gebring het. Sulke opmerkings is veral prominent in charismatiese kringe. In die lig van o.a. 2 Kon. 6, is dit vir my duidelik dat die gawe van Elisa nie as ‘n reël aan elke gelowige geskenk word nie. Ons vind dit as ‘n uitsondering, binne die Ou-Testament en nie weer in die Nuwe-Testament nie. Verder het Elisa nie die gawe ontvang om die engele of iets in die geesteswêreld te verander nie. Hy het bloot waargeneem wat God reeds bewerk het.

As daar enige veranderinge in die geesteswêreld aangebring word, dan doen Christus dit. Hy regeer immers oor dit alles. Die Here kan, deur Sy genade en barmhartigheid gebede aan Sy kinders gee, sodat Hy deur die verhoring van daardie gebede verandering in die geesteswêreld sal bewerk. Mense wat “vlees en bloed” is, kan nie iets wat gees is voel beweeg nie. Dit is twee (?) verskillende dimensies. Sodra die (tyds)gees op een of ander manier waargeneem word, kan ons onderskei, ja. Andersins kan iets nie in die geesteswêreld “aangevoel” word nie.

Waarneming deur die Woord & Heilige Gees

Die waarneming van die geesteswêreld is vir ons moontlik wanneer ons waarneem wat God in Sy Woord (daaroor) sê. Die Heilige Gees maak dan ook vir ons dit wat in die Woord staan helder en duidelik. Wanneer ons “vol is” van die Woord (Ef. 5:18), word ons gewete sensitief vir die dinge wat van God is en dit wat nie van God is nie. Die Woord en Gees kan nooit vanmekaar geskei word nie. Oor die geesteswêreld kan ons dan ook net sê wat God se Woord daarvan sê. Enigiets meer is teoreties, want ons beweeg en leef in ‘n ander dimensie. Ons moet wegbly van allerlei emosionele en subjektiewe “waarnemings” van die geesteswêreld.

Die Here se openbaring in hierdie laaste dae is nie selektief nie. Dit wil sê, Hy gaan nie vir een persoon iets openbaar, maar dit ‘n geheim hou vir die res van die Kerk nie. Die Here het nie dubbelstandaarde nie. Wie in Christus is, “leer die verborgenheid van God en van die Vader en van Christus [ken]” (Kol. 2:2).

Die Here het nie dubbelstandaarde nie. Click To Tweet

 

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

Is dit sonde om saam met mense te bid, wat nie altyd in hulle daaglikse lewe wys dat hulle gelowiges is nie?

Skyngelowiges – mag ek saam met hulle bid?

Ek verstaan die vraag so: dit gaan oor gebed saam met mense wat aanvoer dat hulle Christene is, maar hulle lewens getuig nie daarvan nie. Die vraag gaan oor gebed saam met iemand wat dalk nie ‘n ware gelowige is nie. Iemand wie se daaglikse lewe nie getuig van Christenskap nie, se geloof word onmiddelik deur ander (met goeie rede) bevraagteken. Gelowiges moet “vrugte dra wat by die bekering pas” (Matt. 3:8). Iemand wat sê hy is ‘n deel van God se wingerd, maar jy vind geen vrug aan die lote nie, is moontlik nie werklik deel van die wingerd nie (Joh. 15).

Ons beoordeel, maar God sal finaal oordeel tussen ware gelowige en skyngelowige

Ons kan en moet, as gelowiges die Geestesgawe van onderskeiding toepas en onderskei wie die wolwe is. (Lees meer hier oor ons verantwoordelikheid om te oordeel). Hiermee skryf ons nie aan onsself die reg toe om mense te veroordeel en te verdoem nie. Dit kom God alleen toe. Ons kan nie mense se harte lees nie, net God kan. Hy sal ook oordeel oor die geheime van die hart (Rom. 2:16). Juis omdat ons nie weet wat God in daardie mense se harte bewerk of sal bewerk nie, moet ons aanhou getuig teenoor hulle en hulle ook oproep tot bekering, veral omdat hierdie mense sê dat hulle gelowiges is, al gedra hulle hul nie so nie.

God sal die geheime van die hart oordeel (Rom. 2:16). Click To Tweet

Bid ons tot die God van die Bybel?

Wanneer ons saam met mense bid, is dit egter belangrik om sover moontlik uit te maak of hierdie mense wél die God van die Bybel aanbid en of dit nie ‘n ander god is nie. As hierdie mense aanvoer dat hulle dieselfde, Drie-Enige God aanbid as jy, kan jy steeds saam met hulle bid, al getuig hulle lewens nie van ware bekering nie. Hoe weet ek of hulle die God van die Bybel aanbid? Ek dink drie kernvrae sal alreeds duidelikheid kan bring:

  • bely hulle dat God Drie-Enig is (Vader, Seun en Heilige-Gees) (Matt.3:16,17)?
  • bely hulle dat Jesus Christus ware God en mens is (o.a. 2 Joh.)?
  • bely hulle volkome verlossing nie deur eie werk nie, maar in Christus alleen uit genade deur geloof (o.a. Ef. 2:8)?

Hoe weet ek of hulle die God van die Bybel aanbid? Drie kernvrae... Click To Tweet

Bid nie net saam met skyngelowiges nie, maar ook vir hulle!

As jy vind dat jy wel dieselfde God aanbid, aanbid dan nie net saam met hierdie lou gelowiges nie, maar ook vir hulle! Indien hulle ‘n ander god as die Bybel aanbid, kan ons steeds vir hulle bid, maar nie saam met hulle nie. “Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor Hy.” (Spr. 15:29).

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

Hoe moet ek reageer as iemand “lewe” oor my of bv. my familie “spreek”?

Lewesprekers

Iemand sê bv. “in Jesus naam, spreek ek lewe oor jou, sodat jy gou gesond sal word” of “ek spreek lewe uit oor jou huwelik” ensovoorts. Hoe moet ek reageer wanneer iemand dit vir my sê of oor my uitspreek?

Ek wil net eers noem, dat ek dink ‘n mens kry twee tipes “Lewesprekers”: die wat wéét wat hulle bedoel wanneer hulle lewe spreek en die wat nie weet wat hulle bedoel wanneer hulle so praat nie. Dit is maar net my observasie – kom ek verduidelik wat ek bedoel:

Die egte Lewespreker

‘n Mens kry mense wat hart en siel glo in “lewe spreek”. Hulle glo ‘n mens se tong het skeppende krag. Iets wat die mens natuurlik nie het nie. Net God kan skep (Gen. 1). Die hart van “lewe spreek” is toordery, hoogmoed en minagting van God. Toordery, want jy glo jy kan iets te voorskyn bring met jou woorde. Dit is hoogmoed, want jy dink ‘n mens besit die mag wat God het, om iets te skep. Minagting van God, want jy dink jy kan God manipuleer om te doen wat jy uitspreek. Die wat dus bewustelik “lewe” wil “spreek” is op gevaarlike terrein en ek dink nie ‘n mens moet hulle uitsprake ligtelik opneem nie.

Luister gerus die Radio Scriptura episode vir meer hieroor:

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Die wat sg. 'lewe spreek' is op gevaarlike terrein... Click To Tweet

Die onkundige Lewespreker

Ek dink egter ‘n mens kry ook mense wat bloot die taalgebruik van die Lewesprekers oorgeneem het, maar bedoel nie noodwendig daarmee wat egte Lewesprekers bedoel nie. Om lewe te spreek het deesdae nogal “godsdienstige mode” geword en ‘n mens kom agter dat dit in baie mense se gedagtes insypel. Soms sal mense sê “jy moet positief dink en praat, dan sal jy ook die positiewe na jou toe aantrek”. Dit is ook maar lewespreek, in ander woorde. Tog is hierdie mense nie bewus van wat hulle sê nie. Hulle bedoel dalk net dat ‘n mens nie moet kla nie, maar mens moet positief en vriendelik wees (wat inderdaad goed en reg is).

Waar sou ‘n mens kon begin, wanneer iemand “lewe spreek” oor my of my familie?

  • bepaal eers of die persoon verstaan wat hy sê. Glo hy sy woorde het skeppende mag, of gebruik hy maar net woorde sonder om te besef wat hy sê?
  • indien hy wel ‘n Lewespreker in murg en been is, moet ‘n mens hom daarop wys dat dit onbybels is. Wees sagmoedig, geduldig en vriendelik, maar getuig daadwerklik met indringende stellings soos “ek dink nie ‘n mens kan werklik lewe spreek nie, net God kan”. Of: “ek glo dat die Here lewe spreek deur Sy Woord en Heilige Gees en nie met mense se woorde nie”.
  • indien hy nie verstaan wat hy sê nie, moet ‘n mens verduidelik dat die manier waarop hy praat, ‘n ander, onbybelse indruk skep as wat hy bedoel.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

3Minute1Woord | BEKERING

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

NAHAM / SHUB / METANOIA | {afr} bekering {eng} repentance

Soos in o.a. 2 Korintiërs 7:10

 

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

WhatsApp WhatsApp